main logo

עכו

אודות המרכז

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בעכו הוקם בשנת 2008, על מנת להעצים ולחזק את מרקם היחסים הבין תרבותי בעיר, תוך מימוש הפוטנציאל הייחודי של היות עכו עיר מעורבת. המרכז רואה במגוון התרבותי בעיר משאב חברתי ופוטנציאל ללימוד הדדי והתפתחות של התושבים והקהילה. במסגרת המרכז פועלת בהתנדבות קבוצת מגשרים ופעילים קהילתיים אשר בשיתוף עם מגוון גורמים עירוניים, פועלים במטרה לפתח בקרב הקהילה בעכו מודעות רחבה לאפשרות של פתרון סכסוכים בהסכמה, להטמיע את שפת הגישור כדרך חיים, ולעודד יוזמות מצד תושבים בתחום הסובלנות והדיאלוג הקהילתי. בכך, אנו מעוניינים לתרום ליצירת חברה סובלנית, אחראית ומכבדת, וליצירת שיח והיכרות בין אוכלוסיות מגוונות בעיר ומרחבים דיאלוגים במצבי קונפליקט, שיהוו תשתית לפיתוח חוסן אישי וחברתי בקהילה.

תחומי עיסוק

  • כתובת ליישוב סכסוכים בהסכמה, בעיקר בתחומי שכנות ובניית הסכמות בבתים משותפים.
  • אקטיביזם לסובלנות - עידוד וקידום יוזמות תושבים בתחומי הסובלנות, הדיאלוג הקהילתי והרב תרבותיות.
  • אירוח קבוצות וסדנאות חשיפה לפעילות מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה.

צרו איתנו קשר

נחל כהן

illustration

שותפים מרכזיים:

  • הרשות לביטחון קהילתי
  • תכנית שיקום שכונות
  • האגודה לתרבות הדיור
  • מחלקת הפיקוח העירוני
  • המשטרה
  • קיבוץ המחנכים העירוני
  • הגרעין התורני והחברה למתנ"סים